Doanh thu từ phí bảo hiểm tăng trung bình 19%/năm và đạt mốc 184.662 tỷ đồng năm 2020

Doanh thu từ phí bảo hiểm tăng trung bình 19%/năm và đạt mốc 184.662 tỷ đồng năm 2020

Kết thúc năm 2020, doanh thu từ phí bảo hiểm đạt mốc 184.622 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp từ các công ty bảo hiểm nhân thọ là 69%. Tổng tài sản của toàn thị trường tăng trưởng bình quân 24%/năm trong giai đoạn 2000 – 2020.

Toàn thị trường có 70 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm và một chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Năm 2020, tổng giá trị tài sản thị trường là 552.403 tỷ đồng, trong đó 87,4% từ các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 13,6% còn lại của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Doanh thu từ phí bảo hiểm tăng trung bình 19%/năm và đạt mốc 184.662 tỷ đồng năm 2020. Trong số đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đóng góp 69%.

Về quy mô người dùng: hiện khoảng 10 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ; 4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe ngắn hạn; 12 triệu học sinh tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn; 18 triệu lượt khách sở hữu bảo hiểm hàng không.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Swiss Re, Sigma vào năm 2019, tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm/GDP của Việt Nam ở mức 3%, thấp hơn so với các nước tiên tiến trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương (9,7%) và thế giới (6,1%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!